นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

St. Paul’s International College


 

 

St. Paul’s International College เป็นวิทยาลัยคาทอลิก (Catholic) แบบทั้งประจำและไป-กลับ ตั้งอยู่ในบริเวณ Southern Highlands ซึ่งอยู่ตอนใต้ของรัฐ New South Wales ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ส. 1891 ซึ่งเดิมนั้นเริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนหญิงล้วน ภายใต้ชื่อ Mount St. Mary’s Convent School ก่อนจะกลายมาเป็นชื่อ St. Paul’s International College ในปี 1997 โดยรับนักเรียนทั้งหญิงและชาย

 

หลักสูตรที่ทางวิทยาลัยเปิดสอนนั้น ได้แก่

 

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งจะแบ่งออกเป็นหลักสูตร English Language Bridging Course สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น และ English for Academic Purposes สำหรับนักเรียนที่ขาดทักษะการใช้ภาษาที่จำเป็นในด้านวิชาการ

 

  • หลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียน year 7 ถึง 10)

 

  • หลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (นักเรียน year 11 และ 12)

 

  • หลักสูตรสำหรับการเตรียมพื้นฐานสำหรับเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย (University Foundation)

 

 

วิชาที่นักเรียนในแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันออกไป แต่วิฃาหลักๆนั้นได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (English) วิชาศาสนา (Religion) คณิตศาสตร์ (Mathematics) วิทยาศาสตร์ (Sciences) ได้แก่ ชิววิทยา (Biology) เคมี (Chemistry) และ ฟิสิกส์ (Physics) เป็นต้น ประวัติศาสตร์ (History) เศรษศาสตร์ (Economics) ศิลปะ (Arts) และภาษาอื่นๆเฃ่น ภาษาจีน (Chinese) เป็นต้น

 

 

นอกเหนือจากด้านวิชาการแล้ว ทางวิทยาลัยเฃื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งเสริมสังคมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่ง St. Paul’s International College นั้นครบครันในส่วนของอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆที่จำเป็นในส่วนนี้อย่างมาก

 

 

 ดูเพิ่มเติม http://www.spic.nsw.edu.au/