นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Student Guide


คำอธิบาย: http://p2.isanook.com/ca/0/ud/182/911847/b_03768_003.jpg


แคนาดาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และสวยงามประเทศหนึ่ง และมีอายุมากกว่า 130 ปี ประเทศแคนาดาเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเชื้อชาติสองกลุ่มมารวมตัวกันเป็นประเทศ ในปัจจุบันแคนาดา เป็นสังคมที่มีการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ จะไม่ใช่ชาวพื้นเมืองของแคนาดาก็ตาม ผู้ที่มาตั้งรกรากในประเทศแคนาดา อพยพมาจาก ประเทศต่างๆ กันเช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และอินเดีย และกลุ่มอพยพล่าสุด คือ จากเอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแถบอินโดจีน ภาษาหลักของชาวแคนาดา คือ ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส และแม้ว่ากลุ่มผู้อพยพ เหล่านั้นจะอพยพมาจากถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน ต่างวัฒนธรรม ชนกลุ่มต่างๆ นี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอันดีงามของตน ในทางตรงกันข้ามสังคมแคนาดามีความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ ในความผสมผสานของแต่ละวัฒนธรรม และหากคุณต้องการมาอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา คุณก็จะอยู่ในสังคมของแคนาดาได้โดยมิต้องห่วงเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรมเลย


ภูมิประเทศ

มีมหาสมุทรรอบล้อม 3 ด้าน คือทิศเหนือของประเทศแคนาดาจรดมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้จรดประเทศสหรัฐอเมริกา ทิศตะวันออกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิก และมลรัฐอะแลสกา มีพื้นที่ทั้งหมด 9,976,140 ตารางกิโลเมตร และขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เ มืองหลวงของประเทศแคนาดาคือ กรุงออตตาวา (Ottawa) และมีเมืองสำคัญที่สำคัญอื่นๆอีก ได้แก่ โทรอนโต(Toronto) มอนทรีออล(Montreal) แวนคูเวอร์ (Vancouver) ควิเบก ซิตี้ (Quebec City) แฮลิแฟ็กซ์ (Halifax) วินนิเป็ก (Winnipeg) เอ็ดมันตัน (Edmonton)


ภูมิอากาศ

ประเทศแคนาดาอยู่ในภาคพื้นทวีป (มีหิมะในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อน) มี 4 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ในช่วงระหว่างฤดูหนาวบางพื้นที่ของประเทศ อุณหภูมิติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส จนน้ำแข็งเกาะตัวเป็นน้ำแข็งถาวร แต่ความหนาวนี้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆ ส่วนในช่วงกลางวันของฤดูร้อน อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับกลางและแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามต่างกัน


การขอวีซ่าแคนาดา

คำอธิบาย: http://www.learnandearn-oversea.com/images/pulldown_1273811739/canada%20passport%201.jpg


กาขอวีซ่านักเรียน

ข้อควรทราบเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนเมื่อได้รับวีซ่าแล้ว นักศึกษาควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เอกสารที่กล่าวคือสติกเกอร์ที่ติดในหนังสือเดินทาง หมายถึงใบอนุญาตเข้าเมือง จะระบุว่านักศึกษาจะเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้กี่ครั้ง และวันที่ Expiry Date หมายถึงวันสุดท้ายที่นักศึกษาจะสามารถเข้าประเทศแคนาดาได้ เอกสารแผ่นใหญ่ (Student Authorization) เป็นเอกสารแสดงว่านักศึกษาได้รับอนุญาตให้อาศัย และศึกษาในประเทศแคนาดา โดยปกติจะมีอายุเพียงหนึ่งปี ถ้าประสงค์จะศึกษาต่อ นักศึกษาจำเป็นต้องต่ออายุ นักเรียนจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศแคนาดา ถ้าไม่มีเอกสารสองแผ่นนี้แนบในหนังสือเดินทาง


เอกสารในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) 

1. ใบสมัครขอวีซ่านักเรียนพร้อมลายเซ็นต์ฟอร์ม IMM 1249 

2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาดเท่ารูปถ่ายในหนังสือเดินทาง 4 รูป (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำร้อง คลิ๊กที่นี่ เพื่อขอดูข้อมูลภาพเพิ่มเติมที่ 

3. หนังสือเดินทาง (อายุของหนังสือเดินทางต้องไม่หมดอายุ ก่อนวันที่เดินทางกลับประเทศไทย) 

4. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดาฉบับจริง ซึ่งต้องมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

- ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของนักเรียน 

- วัน เดือน ปีเกิด 

- หลักสูตรการเรียนและระดับของโปรแกรมที่จะเรียน 

- วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเรียน 

หมายเหตุ: สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะศึกษาในมณฑลควิเบค (Quebec) จะต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอใบรับรองจากรัฐบาลมณฑลควิเบค Québec Acceptance Certificate (CAQ) ซึ่งออกโดยกระทรวงวัฒนธรรมและตรวจคนเข้าเมืองของมณฑลควิเบค 

5. ใบแสดงผลการเรียนล่าสุด (Latest Transcript) 

6. หลักฐานรับรองทางด้านการเงิน 

- ใบรับรองที่จะให้ความอุปถัมภ์ทางด้านการเงิน ระหว่างการศึกษาในประเทศแคนาดา พร้อมหลักฐานการเงิน (หากผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้ปกครองโดยตรงของนักเรียน จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองจากสำนักงานทนายความ หรือสำนักงานเขตด้วย) 

- สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากประจำ, เงินฝากกระแสรายวัน (ระบุเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป) 

- หลักฐานการงานของผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์ทางด้านการเงิน ระบุตำแหน่งเงินเดือนหรือทะเบียนการค้าในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ 

- ในกรณีที่ได้รับทุน ให้ยื่นใบรับรองให้ทุนจากองค์กรซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ระยะเวลาของทุน และจำนวนเงินที่ให้สำหรับทุนหนึ่งๆ 

7. ค่าวีซ่านักเรียน จะต้องจ่ายเป็นเงินบาท หรือเงินเหรีญแคนาดา กรณีที่วีซ่าถูกปฎิเสธวีซ่า หรือต้องการ ถอนคำร้อง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 

1. นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

- ใบมอบอำนาจจากผู้ปกครอง (รับรองโดยสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานอำเภอ) มอบอำนาจให้บุคคลที่พัก ณ ประเทศแคนาดาเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉิน เช่น นักเรียนเกิดการเจ็บป่วยกระทันหัน และในกรณีใดๆ ที่ต้องการรับรองตามกฎหมาย 

2. นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป จำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพก่อน 

3. สำหรับนักศึกษาที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จะต้องทำการยื่นคำร้องขอตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจ (criminal record) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 วัน 

4. นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาที่ประเทศแคนาดาในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทชั่วคราวได้


ข้อมูลการศึกษาประเทศแคนนาดา

คำอธิบาย: http://istudy.igetweb.com/private_folder/Private_School/Private-school-2.jpg

ระบบการศึกษาของประเทศแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย การศึกษาถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมณฑล เพราะฉะนั้นระบบการศึกษาของแต่ละมณฑลจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามการศึกษาของประเทศแคนาดาจัดว่ามีมาตรฐานการศึกษาที่สูง

โดยทั่วไปแล้ว เด็กชาวแคนาดาเข้าเรียนระดับอนุบาล 1-2 ปี เมื่ออายุ 4 หรือ 5 ขวบ เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่ออายุประมาณหกขวบ ซึ่งปกติปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนกันยายนจนถึงเดือนมิถุนายนถัดไป แต่ในบางแห่งอาจเปิดภาคเรียนในเดือนมกราคม ชั้นมัธยมศึกษามีจนถึงเกรด 11, 12 หรือ เกรด 13 แล้วแต่มณฑล จากระดับนี้ นักศึกษาอาจเข้าเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือซีเจ็ฟ CEGEP คำว่า ซีเจ็พ เป็นคำย่อที่มาจากการรวมชื่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพสำหรับการศึกษาทั่วไปหลักสูตรการเรียนสองปี ส่วนการศึกษาเชิงวิชาชีพ ใช้หลักสูตรการเรียนสามปีในระหว่างระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา มณฑลควิเบคใช้ระบบการศึกษาซีเจ็ฟ 


โรงเรียนสอนภาษา

มีโรงเรียนสอนภาษาสำหรับชาวต่างชาติที่เรียกว่า English as a Second Language (ESL) และสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง French as a Second Language (FSL) หลายแห่ง กระจายตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วแคนาดา ทั้งนี้เพราะผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาจำเป็นต้องปรับระดับทักษะภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนเกือบทุกแห่งมีแผนกภาษาอังกฤษเปิดสอนหลักสูตร ESL สำหรับนักศึกษาต่างชาติ แต่จะมีข้อกำหนดวันเริ่มเรียนเป็นข้อๆ และคุณสมบัติของผู้เรียนระบุไว้ ส่วนโรงเรียนสอนภาษาเอกชนนั้น นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ตลอดปี และมีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 


ที่พักชั่วคราว

คำอธิบาย: http://www.findingyourhotel.com/hotel_image_hk/6123/home.jpg


ทันทีที่เดินทางมาถึงแคนาดา ท่านสามารถเลือกที่พักชั่วคราวได้ที่โรงแรมซึ่งมีอยู่มากมาย โรงแรมในแคนาดาจะมีทางเข้าอยู่ภายในห้องส่วนตัว และการบริการทำความสะอาดประจำวัน ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอก็คือ การสำรองที่พักล่วงหน้า และถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับฤดูกาล มีนักท่องเที่ยวมากช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคม โรงแรมส่วนใหญ่จะถูกจองทีพักกันเต็มไปหมด (เต็มถึงร้อยละ 90) และการหาที่พักที่เหมาะสมโดยที่ไม่ได้จองล่วงหน้านั้นเป็นเรื่องยากยิ่ง แม้ว่าการสำรองที่พักล่วงหน้าจะดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบช่วงงานเทศกาล หรือช่วงวันหยุดที่สำคัญ ซึ่งจะจองห้องพักได้ยากมาก

โรงแรมจะมีการบริหารราคา และคุณภาพแตกต่างกันไป ปกติแล้วห้องพักในเมืองใหญ่จะมีราคาแพงกว่าห้องพักในเมืองขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป ท่านจะพบว่าโรงแรมต่างๆ ในแคนาดานั้นสะอาด สะดวกสบาย และมีราคาที่เหมาะสม โรงแรมส่วนใหญ่ยินดีรับบัตรเครดิตหลักๆ และท่านสามารถสำรองที่พักได้โดยตรง หรือผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในประเทศของท่าน

ต่อไปนี้เป็นค่าที่พักในโรงแรมโดยประมาณต่อคืน โปรดสังเกตว่าราคาดังกล่าวจะแตกต่างกันตามอัตราเข้าพัก สถานที่ และฤดูกาล ราคาขั้นต่ำ $45-$75 (ขอแนะนำว่าให้ตรวจสอบที่พักในอัตรานี้อย่างรองคอบ เนื่องจากการหาที่พักที่มีคุณภาพดีเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่)

อัตราปานกลาง: $55-$135 เหรียญ 

อัตราราคาแพง: $135-250 เหรียญ 

อัตราราคาโรงแรมห้าดาว: ตั้งแต่ราคา $250 เหรียญขึ้นไป


ที่นอนและอาหารเช้า

คำอธิบาย: http://www.vcharkarn.com/uploads/images/1350333066.jpg


ตัวเลือกของที่พักชั่วคราวอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งท่านสามารถเลือกได้ก็คือที่นอน และอาหารเช้า ห้องพักจะอยู่ภายในบ้านส่วนตัว หรือที่จัดไว้เฉพาะที่ ราคารวมถึงค่าห้องพักของท่านและอาหารเช้ามื้อใหญ่ ห้องพักจำนวนมากจะมีห้องสุขา และห้องอาบน้ำภายในตัวที่พัก แบบที่นอนและอาหารเช้านั้นจะมีอยู่หลายแบบ อาจจะเป้นบ้านโบราณ ทาวน์เฮ้าส์สมัยใหม่ บ้านไร่ในชนบท หรือบ้านริมทะเล ผู้ประกอบส่วนใหญ่ได้จดทะเบียนไว้กับสมาคมผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง และที่พักแบบนี้ทำให้ท่านมีโอกาสสัมผัสกับผู้คนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของห้องพักที่มีที่นอนและอาหารเช้า $35-$105 เหรียญต่อคืน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับที่พักรวมกันในแคนาดา $250-$700 เหรียญต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับห้องชุดหรืออพาร์ตเมนต์ $400-$1,500 เหรียญต่อเดือน

ต่อไปนี้คือรายการค่าใช้จ่ายพอสังเขป สำหรับการครองชีพในแคนาดา: 

• ค่ารถประจำทางเที่ยวเดียว (ในท้องถิ่น) $2.00 - $3.00 

• ค่าโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น $0.25 

• ค่าอาหารในร้านอาหาร เฉลี่ยคนละ $10.00 - 25.00 /คน 

• ค่าบัตรชมภาพยนตร์ $8.50 - $12.00 

• ค่าส่งจดหมายภายในประเทศแคนาดา $0.52 

• ค่าไปรษณียากรระหว่างประเทศ (จดหมาย) $1.55


การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

คำอธิบาย: http://webboard.ladytips.com/userfiles/images/pack.jpg


เนื่องจากประเทศแคนาดามีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันกับทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้นสัตว์ แมลง จุลชีพต่างๆต่างก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่มาอย่างยาวนานหลายร้อยปี ดังนั้นหากมีผู้นำโรคหรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคเข้าไป ก็อาจจะทำลายระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติรวมถึงระบบเกษตรกรรมต่างๆที่มีมูลค่าหลายพันล้านของประเทศแคนาดาได้


เตรียมกระเป๋า

บริการของสายการบินไทยอนุญาตให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศแคนาดา สามารถนำสัมภาระใส่กระเป๋าเดินทางได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อคน และกระเป๋าที่ติดตัวควรมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัมและหากมีสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินจะต้องติดต่อสายการบินล่วงหน้า เพื่อขอผ่อนผันหรือชำระค่าบริการเพิ่ม


เตรียมเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเรียน

• ใบตอบรับการเป็นนักศึกษา COE (Confirmation of Enrolment)

• ผล IELTS หรือ TOEFL เพื่อแสดงกับสถาบันการศึกษา (ถ้ามี)

• ใบผ่านงาน

• Transcript

• ประวัติการเงิน

• เอกสารต่างๆเกี่ยวกับการเรียนในประเทศแคนาดา

แนะนำว่าควรถ่ายเอกสารเหล่านี้ไว้ที่บ้าน 1 ชุด ในกรณีที่ตัวจริงหาย หรือในบางกรณีที่ต้องให้ผู้ปกครองใช้อ้างอิง


เตรียมเอกสารส่วนตัว

• บัตรประชาชน

• ใบขับขี่ ใบขับขี่สากล (ถ้ามี)

• หนังสือเดินทาง

• ใบรายงานผลการรักษาในกรณีที่มีโรคประจำตัว

• เอกสารส่วนตัวผู้ปกครอง เช่น สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน, เอกสารทะเบียนการค้า, นามบัตร, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ฯลฯ

แนะนำว่าควรถ่ายเอกสารเหล่านี้ไว้ที่บ้าน 1 ชุด ในกรณีที่ตัวจริงหาย หรือในบางกรณีที่ต้องให้ผู้ปกครองใช้อ้างอิง และควรถ่ายสำเนาเอกสารติดตัวไว้ใช้ 1 ชุด ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย และจำเป็นต้องใช้สำเนาหลักฐานพวกนี้


เอกสารสำคัญที่ต้องนำติดตัวขึ้นเครื่อง

• พาสปอร์ตเล่มจริง

• จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer letter/ offer of acceptance)

เอกสารเหล่านี้อาจจะต้องนำออกมาแสดงที่ด้านตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศแคนาดา หากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ควรนำแว่นสายตาติดไปอย่างน้อย 2 อัน เพราะการตัดแว่นใหม่ที่ประเทศแคนาดา จะต้องทำการนัดกับจักษุแพทย์ซึ่งระยะเวลาการนัด การตรวจวัด และรอแว่นใหม่อาจเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และราคาแพงกว่าที่เมืองไทยมากและหากต้องใช้คอนแทคเลนส์ ควรเตรียมไปหลายชุดให้พอเพียง พร้อมกับน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ เพราะราคาน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ประเทศแคนาดา แพงกว่าที่เมืองไทยหลายเท่าตัวมาก


ควรนำเงินไปเท่าไหร่

คำอธิบาย: https://iwtlu.files.wordpress.com/2013/06/coins-cents.jpg


ควรนำเงินสดติดตัวไปให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนแรก หรือประมาณไม่เกิน CA 1,000 ทั้งนี้อาจนำไปมากกว่านี้ในกรณีที่ต้องจ่ายค่ามัดจำหรือค่าเช่าในช่วงเดือนแรกหรือ ค่ารถรับส่งสนามบิน และควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บเงินสด โดยอาจเก็บแยกเพื่อความปลอดภัย บัครเครดิตการ์ดจากเมืองไทยสามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน และเมื่อถึงประเทศแคนาดาสามารถทำการเปิดบัญชีธนาคารประเภทนักศึกษาได้


เมื่อเดินทางถึงประเทศแคนาดา

เตรียมตัวก่อนผ่าน Immigration เพื่อเข้าประเทศแคนาดา

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินในประเทศแคนาดาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเวลาท้องถิ่นในระบบ 12 ชั่วโมง ดังนั้นควรจะปรับนาฬิกาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในกรณีที่มีการนัดเวลา


การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเข้าเมือง

เอกสารที่นักศึกษาต้องนำติดตัวขณะเดินทางเข้าประเทศ คือ

1. หนังสือเดินทาง

2. วีซ่า

3. แบบฟอร์มเดินทางเข้าประเทศ Arrival Form

4. แบบฟอร์มสำแดงสัมภาระ Declaration Form

โดยจะต้องกรอกเอกสารในข้อ 3 และ 4 ตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ตอนตรวจสอบการเข้าเมือง

เมื่อมาถึงสนามบินให้เดินไปที่ช่อง Immigration โดยจะแบ่งย่อยๆ ดังนี้

1. ช่องวีซ่าฑูต

2. ช่องวีซ่าชาวแคนาดา

3. ช่องวีซ่าชาวต่างประเทศ

4. ช่องวีซ่านักเรียน

สำหรับสนามบินที่ไม่มีช่องวีซ่านักเรียนสามารถใช้ช่องวีซ่าชาวต่างประเทศแทนได้ ช่องนี้จะต้องยื่นเอกสารการเข้าเมืองทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจมีการถามประมาณ 2-3 คำถาม และให้ตอบไปตามความเป็นจริง  (เช่น มาทำอะไร จะไปไหน อยู่กับใคร กลับเมื่อไหร่) เมื่อเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะประทับตรา


รอรับกระเป๋าเดินทาง

เมื่อเอกสารการเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปรอรับกระเป๋าสัมภาระที่ขนขึ้นเครื่องได้ โดยให้สังเกตป้ายแสดงในสนามบินว่า สายการบินที่ขึ้นเครื่องมา จะเอาสัมภาระส่งมาที่สายพานช่องไหน ที่สนามบินจะมีบริการรถเข็นเพื่อเอามาเข็นกระเป๋า มีทั้งแบบฟรี และหยอดเหรียญประมาณ 1-2 เหรียญแคนาดา เตรียมตั๋วเครื่องบินไว้ด้วย เพราะเจ้าหน้าที่ดูแลกระเป๋าจะเข้ามาช่วยบริการหากระเป๋าให้ โดยหยิบกระเป๋ามาจากสายพานได้เลย เจ้าหน้าที่อาจจะขอดูตั๋วเครื่องบิน เพื่อดูว่าตรงกับเลขกำกับที่กระเป๋าเดินทางหรือไม่


ศุลกากร

คำอธิบาย: http://www.dailygizmo.tv/wp-content/uploads/2012/06/6789697-500x321.jpg


หลังจากนี้ก็จะผ่านด่านการตรวจกระเป๋าและสัมภาระ อาจจะตรวจโดยละเอียด ดังนั้นจะต้องเปิดเผยให้เท่าที่เจ้าหน้าที่ขอดู เพราะบทลงโทษเรื่องการปกปิดสัมภาระที่ประเทศแคนาดามีความรุนแรงมาก ดังนั้นควรซื่อสัตย์และจำเป็นต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ หากคิดว่าสิ่งที่นำติดตัวไปเข้าเกณฑ์สิ่งของห้ามนำเข้า และถ้าไม่พบสิ่งของที่ห้ามนำเข้าประเทศแคนาดาก็จะผ่านไปยังช่องสีเขียว แต่หากมีสิ่งของต้องแสดงหรือสิ่งของต้องห้าม ก็ให้ผ่านไปช่องสีแดง และเมื่อผ่านจุดนี้ได้ก็สามารถผ่านเข้าประเทศแคนาดาได้อย่างถูกกฎหมาย


สิ่งที่ห้ามนำเข้าประเทศแคนาดา

• นม ไข่ และผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีส่วนผสมจากไข่ (แต่ผลิตภัณฑ์จากนมของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปได้)

• สัตว์มีชีวิตต่างๆ รวมทั้ง ไข่นก ปลา สัตว์เลื้อยคลานและแมลง

• เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์

• ผักสดและผลไม้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของสดและแช่แข็ง

• พืชที่มีชีวิต ทุกส่วนห้ามนำเข้า

• งานฝีมือ และของที่ระลึกที่ทำมาจากเมล็ดพืช

• ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนและปลาเทราห์

• เขากวาง

• ดิน หิน ทราย รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่มีหินและทรายบรรจุอยู่

เมื่อตรวจพบว่ามีของที่ต้องห้าม ให้ทำดังนี้ ริบของไปทำลายทิ้งหรือส่งกลับประเทศไทย โดยเราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และหากหลบเลี่ยงการตรวจ โดยการแอบนำใส่กระเป๋าส่วนตัว หรือด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่ ถือว่าผิดกฏหมายร้ายแรง อาจจะต้องรับโทษดำเนินคดีทั้งจำคุกและปรับตามกฏหมาย ดังนั้นหากไม่มั่นใจว่า ของชิ้นใดที่นำติดตัวไปจะเป็นของต้องห้ามหรือไม่ ควรนำออกมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ทั้งหมด เพราะหากเมื่อสุนัขติดตามกลิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้ตรวจซ้ำอีกครั้งและตรวจพอ อาจจะต้องเจอปัญหาอีกมากมาย และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย


ของใช้ที่จำเป็นต่างๆ
เครื่องแต่งกาย 

ควรเตรียมหรือซื้อมาจากประเทศไทย เพราะราคาที่เมืองไทยจะถูกกว่า และให้เตรียมเสื้อกันหนาวหนาๆไปด้วยสำหรับคนที่จะไปอยู่ในประเทศเขตหนาว เช่น เมลเบิล,แคนเบอรรา, โฮบาต และเตรียมชุดที่ใส่สบาย ๆ ที่ไม่เป็นทางการมากนักไปด้วย เพราะนักศึกษาที่ประเทศแคนาดา จะแต่งตัวสบายๆไปเรียน เพราะเขาสนใจที่ความตั้งใจในการเรียนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามควรจะเตรียมชุดที่เป็นทางการไปด้วย เช่น กางเกงแสลค เสื้อแขนยาว เนคไท สูท หรือ ชุดสากลหรือของจำเป็นอื่นๆตามความเหมาะสม เพราะอาจจะจำเป็นต้องใช้ในพิธีสำคัญ


ภูมิอากาศในประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดามีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างหลากหลายอันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ จะมีตั้งแต่อากาศหนาวถึงจุดเยือกแข็งในเขตตอนเหนือถึงเขตป่าเขียวชอุ่มตามแนวชายฝั่งตะวันตกในเขต British Columbia โดยทั่วไปแคนนาดามี 4 ฤดูกาลที่แตกต่างกัน โดยหน้าร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึง 35 องศาเซลเซียส และต่ำลงถึง -25 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว สำหรับช่วงฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลิ อุณหภูมิอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากในหน้าหนาวอากาศเย็นจัดในช่วงที่หิมะปกคลุม ตามบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน รถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทาง หรือแม้กระทั่งทางเดินในเมืองบางแห่ง ต่างก็ติดตั้งเครื่องทำความร้อน เพื่อให้เกิดความอบอุ่น


ช่วงระยะเวลาของฤดูต่างๆในประเทศแคนาดา

• หน้าหนาว พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

• ใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม

• หน้าร้อน มิถุนายน – สิงหาคม

• ใบไม้ผลิ กันยายน – ตุลาคม

ดังนั้นในหนึ่งปีการศึกษาที่เราศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา เราจะได้สัมผัสทุกฤดูกาล โดยเฉพาะหน้าหนาวที่อุณหภูมิต่ำถึงติดลบ ดังนั้นจึงต้องเตรียมเสื้อผ้าสำหรับหน้าหนาวไปให้เพียงพอ และก่อนการเดินทางควรตรวจสอบสภาพอากาศเดือนที่จะเดินทางไป หากเดินทางหน้าหนาวต้องติดเสื้อหนาวไว้กับตัว หรือในประเป๋าใบเล็กที่นำติดตัวขึ้นเครื่องด้วย


รองเท้า

ควรเลือกที่ใส่แล้วสบายและควรติดรองเท้าผ้าใบไปไว้ด้วย เพราะมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา มีบริเวณกว้าง และผู้คนก็นิยมเดินในระยะทางไกล ดังนั้นรองเท้าที่เหมาะกับการเดินจึงขาดไม่ได้


ยาประจำตัว

สำหรับคนที่มีโรคประจำตัว และต้องการนำยาประจำตัวไปด้วย ควรจะมีฉลากกำกับยาเป็นภาษาอังกฤษ และมีใบความเห็นแพทย์ รวมทั้งประวัติการรักษาโรคที่ออกโดยแพทย์ประจำตัวเป็นภาษาอังกฤษนำติดตัวไปด้วย


เงินสดติดตัว

ควรจะแลกเงินบาทไทยเป็นเงินเหรียญแคนาดาที่เคาน์เตอร์แลกเงินในสนามบินสุวรรณภูมิก่อนขึ้นเครื่องบิน เพราะเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าก่อน ก็จะช่วยประหยัดเงินได้มากขึ้น โดยให้แลกเป็นจำนวน 1,000 – 1,200 เหรียญแคนาดา (ต้องใช้เงินประมาณ 28,000 – 33,600 บาท)ควรจะแลกเงินโดยแบ่งสัดส่วน เป็นธนบัตร $100, $50 , $20 รัฐบาลแคนาดาจะไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าแคนาดา พกเงินสดติดตัวเกิน 10,000 เหรียญแคนาดา


เครื่องใช้ไฟฟ้า

ครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำไปจากเมืองไทย จะต้องติดตัว Adapter เพื่อเปลี่ยนหัว ให้เข้ากับช่องปลั๊กไฟของประเทศแคนาดา โดยประเทศแคนาดาจะใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 120 V 60 Hz A/B โดยที่ประเทศแคนาดาจะใช้ปลั๊ก 2 ขา กับ 3 ขา


ระบบเงินตราและอัตราการแลกเปลี่ยนของประเทศแคนาดา

เงินแคนาดาเรียกว่า แคนาเดียนดอลล่าร์ (CND) มีอัตราแลกเปลี่ยน CND 1 = 30 บาทโดยประมาณ และธนาคารจะเปิดทำการทั่วไปวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.


บัญชีธนาคาร

นักศึกษาสามารถใช้บริการจากธนาคารต่างๆ และเครื่อง ATM ในประเทศแคนาดาได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งสามารถพบได้ง่ายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะสะดวกมากกว่าการถือเงินสด หรือเช็คเดินทาง และนักศึกษาสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มเดบิตจากธนาคารในประเทศไทย เพื่อถอนเงินสดที่ตู้ ATMที่มีสัญลักษณ์ PLUS หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อรูดชำระค่าสินค้าหรือบริการ หรือนักศึกษาสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารท้องถิ่น และใช้บริการบัตรATM กดเงินสดที่ตู้ ATM หรือใช้บัตรเดบิต กับร้านค้าจำนวนมากในแคนาดา เพื่อชำระรายการต่างๆได้ด้วย