นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

ACG English School and Pathways


 

ACG English School

 

   - หลักสูตร 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบด้วยสององค์ประกอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษหลัก & การเตรียมสอบ IELTS 

และโปรเจคงานภาษาอังกฤษ

   - หลักสูตร 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษหลัก & การเตรียมสอบ IELTS, 

โปรเจคงานภาษาอังกฤษ และวิชาเลือก

 

ภาษาอังกฤษหลัก & การเตรียมสอบ IELTS ประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะในการสอบ IELTS 

 

องค์ประกอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องในทุกสถานการณ์โมดุลประกอบด้วย:

- ทักษะการรับรู้: การฟังและการอ่าน

- ทักษะการทำงาน: การเขียนและการพูด

- ทักษะการใช้ภาษา: คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียง

ภาษาอังกฤษหลัก & การเตรียมตัวสอบ IELTS ใช้เวลาเรียนประมาณ 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนา

ทักษะการใช้ภาษา โครงสร้างไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง และการเขียนตามหัวข้อที่กำหนด

 

โปรเจคงานภาษาอังกฤษ ใช้เวลาเรียนประมาณ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนำความรู้จากภาษาอังกฤษหลัก & การเตรียมสอบ 

IELTS มาดัดแปลงเพื่อการใช้งานจริงในรูปแบบของการทำโปรเจคจากสื่อต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อชั้นเรียนในแต่ละสัปดาห์

 

โปรเจคงานประกอบด้วย:

- การผลิตหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

- การถ่ายทำวิดีโอ

- ดีไซน์และงานศิลปะ

- การอภิปราย

- การสร้างพอดคาสต์

- การพูดในที่สาธารณะ

 

วิชาเลือก: 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

องค์ประกอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ธุรกิจศึกษา 

วิทยาศาสตร์ หรือ การเล่าเรื่องที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

The University of Auckland Certificate in Foundation Studies

 

นักเรียนที่จบหลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ด้วยคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับรอง

การเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

 

หลักสูตรนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลีย ได้แก่ Australian National University (ANU),

The University of Adelaide, La Trobe University และ Monash University

 

หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ สอนโดย ACG New Zealand International College

 

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ 

 

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 82 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก* มีชื่อเสียงในการค้นคว้า

วิจัยทางวิชาการในด้วยมาตรฐานสากล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับจาก QS ให้เป็นมหาวิทยาลัย 5+ดาว จากการทำวิจัย 

การได้รับจ้างงานของนักศึกษา การสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ความเป็นสากล และ การมีนวัตกรรม

 

มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์สอนหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 30 หลักสูตรและมีวิชาให้เลือกกว่า 125 วิชา ส่วนในระดับปริญญาโทขึ้นไป 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 130 สาขาและมากกว่า 170 วิชาด้วยกัน

 

ภาควิชา

- อ้กษรศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ภาษาศาสตร์และนิรุกติศาสตร์)

- ธุรกิจศึกษา (การบัญชี การจัดการ การตลาด ระบบสารสนเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ)

- ศิลปะและอุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรมศาสตร์ การเต้นรำ วิจิตรศิลป์ การดนตรี และการวางผังเมือง)

- ครุศาสตร์ (ครุศาสตร์อนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา และการสังคมสงเคราะห์)

- วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการแพทย์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 

 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

- กฏหมาย (กฎหมายพาณิชย์ กฏหมายสิ่งแวดล้อม กฏหมายระหว่างประเทศ และกฏหมายมหาชน)

- วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ จักษุแพทย์ศาสตร์)

- วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์เคมี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร 

 วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และจิตวิทยา)

 

 

AUT University Certificate in Foundation Studies

 

นับตั้งแต่ปี 2546 นักเรียน 95% ที่จบหลักสูตรนี้ ได้รับหนังสือรับรองการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย AUT

 

ระยะเวลาของหลักสูตรมีให้เลือกตั้งแต่ 6 ถึง 15 เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษของผู้สมัคร 

หลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัย AUT สอนโดย ACG Norton College

 

มหาวิทยาลัย AUT 

มหาวิทยาลัยนานาชาติอันดับที่ 12 ของโลก และอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์

ภาคภูมิใจในระดับห้าดาวจากการจัดอันดับของ QS*** จากความเป็นสากล การเรียนการสอน การจ้างงานบัณฑิตหลังจบการศึกษา 

และสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาหลากหลายที่ได้รับการจัดอันดับท็อปในระดับโลก ได้แก่ ศิลปะและการออกแบบ

การเงินและการบัญชี และธุรกิจและการจัดการ คณะธุรกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย AUT ได้รับการจัดอันดับจาก AACSB 

(The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ให้เป็นท็อป 5% ของคณะธุรกิจฯ ที่ดีที่สุดในโลก

 

หลักสูตรการศึกษา

- ศิลปะและการออกแบบ

- ธุรกิจศึกษา

- นิเทศศาสตร์

- คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ทางคณิต

- เทคโนโลยีสร้างสรรค์

- ครุศาสตร์

- วิศวกรรมศาสตร์

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การโรงแรมและการท่องเที่ยว

- ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

- กฎหมาย

- วิทยาศาสตร์

- กีฬาและสันทนาการ

- Te Ara Poutama - เมารีศึกษา 

 

 

Victoria University of Wellington

 

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1899 ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 21,000 คน เป็นนักศึกษานานาชาติทั้งสิ้น 3,000 คน จากประเทศต่างๆ 

กว่า 80 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยามีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศระดับโลกด้วยสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในใจกลางเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสามารถมองเห็นธรรมชาติที่

กลางแจ้งของเวลลิงตันของท่าเรือนิโคลสัน เพียงไม่กี่นาทีคุณสามารถเดินหรือออกไปนั่งรถเคเบิลเพื่อออกไปชมเมืองได้ 

ด้วยมีวิทยาเขต 4 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเมืองเวลลิงตัน คือ Kelburn, Te Aro, Pipitea, และ Karori  มหาวิทยาลัยยังได้รับ

การจัดอันดับต้นๆของการวิจัยในหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชากฎหมาย, มนุษยและการเมือง และบางสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเรียน ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณเรียนรู้ที่จะเป็น

วิธีที่คุณได้เรียนรู้และผู้คนที่คุณเรียนรู้จากภายในมหาวิทยาลัยที่คุณจะได้เรียนรู้จากส่วนของที่ดีที่สุดในเกือบทุกสาขาเท่าที่จะเป็นไป

 

วิชาที่เปิดสอน 

- สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

- วิทยาศาสตร์ประยุกต์

- พาณิชยศาสตร์และการบริหาร

- ศึกษาศาสตร์

- กฏหมาย

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คณะคุรุศาสตร์

 ดูเพิ่มเติม http://www.acgedu.com/nz/english-school