นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Lincoln high school


                Lincoln High School  หรือโรงเรียนมัธยมลินคอล์นเป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งอยู่เมืองลินคอล์น แคนเทอเบอร์รี ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนชั้นปีที่ 9 ถึง 13 (อายุ 12 – 18 ปี) มีนักเรียนโดยประมาณ 1,530 คนรวมนักเรียนนานาชาติ

                โรงเรียนมัธยมลินคอล์นยินดีที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพจนจบการศึกษาเพื่อออกไปสร้างอนาคตที่ดี โดยมีการศึกษาหลากหลายวิชาภายใต้การดูแลและให้ความแนะนำของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ การเรียนที่ Lincoln High School ให้ทั้งแรงบันดาลใจ และความสุขกับผู้เรียน การใช้ชีวิตในโรงเรียนแห่งนี้ในแต่ละปีตั้งเด็กจนโตจะทำให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ครูผู้สอนทุกท่านเข้าใจว่านักเรียนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจึงมีการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนอย่างเป็นกันเอง 

                Lincoln High School มีอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และเหมาะสมแก่การเรียนการสอน มีห้องเรียนเฉพาะทางถึง 40 ห้อง ได้แก่ ห้องแลปวิทยาศาสตร์ แลปคอมพิวเตอร์ และแลปเทคโนโลยี ห้องเรียนดนตรีและศิลปะ นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุด โรงยิม 2 โรง และสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ

                Lincoln High School เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนในทุกระดับ และมีการใช้ในการ สอนวิชา ต่างๆ อย่างหลากหลายทางโรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย อย่าง สมบูรณ์แบบจึงทำให้สามารถเข้าใช้ อินเตอร์เน็ต หรือ ทรัพยากรในห้องสมุดไว้อย่างทั่วถึง

                วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ บัญชี เกษตรกรรม การทำสวน ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชีววิทยา เคมี ดีไซน์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์ กราฟฟิค ประวัติศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเมาวรี คณิตศาสตร์ (แคลคูลัสและสถิติ) ดนตรี พลศึกษา ฟิสิกส์ และศิลปะ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีบริการให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียน ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม โดยที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงเรียน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นได้รับการจดทะเบียนรับรอง

อ้างอิง http://www.lincoln.school.nz/

 

 

 ดูเพิ่มเติม www.lincoln.school.nz