นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Garin college


    

 

               การินวิทยาลัย, เนลสัน เป็นวิทยาลัยแบบสหกิจศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ในเมือง Richmond, Nelson, New Zealand ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2002 เพื่อให้บริการชุมชนคาทอลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน NelsonGolden Bay และ Marlborough วิทยาลัยเปิดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2002  ชื่อของวิทยาลัยมาจากชื่อของบาทหลวงชื่อว่า Antoine Marie Garin (1810-1889) ซึ่งเป็นบาทหลวงผู้ก่อตั้งโบสถ์ของนิกายคาทอลิกในเนลสันและเป็นเจ้าของโรงเรียนที่เป็นหัวหน้าบาทหลวงนิกายคาทอลิกแห่งเวลลิงตัน

               วิทยาลัยให้ความรู้แก่นักเรียนทั้งด้านวิชาการ วิชากายภาพ ทางจิตวิญญาณ อารมณ์ ศีลธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำ ความเชื่อมั่นและจิตวิญญาณของนักเรียน ผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียนและทำให้ระกว่างนักเรียนกับคุณครูมีความสัมพันธ์แบบกันเอง อีกทั้งยังมีการเล่นกีฬา กิจกรรมทางวัฒนธรรม การทำพิฑีสวดมนต์ทางศาสนา การเข้าค่ายและโปรแกรมการเดินทาง

               

    

 

               การศึกษาภายในโรงเรียนคาทอลิกแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบและเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมคือของขวัญอันทรงเกียรติจากพระเจ้า การินวิทยาลัยทำงานอย่างหนักเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทำให้ได้มาซึ่งมาตรฐานในด้านการศึกษาและการสร้างนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและมีจริยธรรม ใช้ชีวิตของพวกเขาโดยยึดหลักคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า

ชั้นปีที่เปิดสอน : Year 9 – 13

หลักสูตรชั้นปีที่ 9

 • Religious Studies
 • English
 • Mathematics
 • Science
 • Digital Technology, Fashion Design,  Materials Technology,  Food Technology
 • Social Studies
 • Health & Physical Education
 • Art,  Music, Dance Drama,
 • Maori, Spanish

หลักสูตรชั้นปีที่ 10

 • Religious Studies
 • English
 • Mathematics
 • Science
 • Social Science
 • Health & Physical Education
 • Two of the four Technologies must be selected
 • Materials Technology
 • Digital Technology
 • Food Technology
 • Fashion & Design

หลักสูตรชั้นปีที่ 11

 • Religious Studies             
 • English Language
 • Maths 
 • Science
 • Technology        
 • Social sciences  
 • Health & Physical Education
 • Arts       
 • Languages          
 • Vocational

หลักสูตรชั้นปีที่ 12

 • Religious Studies             
 • English Language                                             
 • Maths  
 • Science Biology
 • Technology        
 • Social sciences  
 • Physical Education          
 • Arts       
 • Languages          
 • Vocational          

หลักสูตรชั้นปีที่ 13

 • Religious Studies             
 • English Language
 • Maths 3               
 • Science
 • Technology        
 • Social sciences  
 • Physical Education          
 • Arts       
 • Languages                                                          
 • Vocational Pathways

 

หอพักประจำ

วิทยาลัยมีห้องพักสำหรับ 60 คน โดยแบ่งเป็นหอพักชายและหญิง Francis Douglas House (ผู้ชาย) และ Mother Teresa House (หญิง)  

 

อ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/Garin_College, http://www.garincollege.ac.nzดูเพิ่มเติม http://www.garincollege.ac.nz