นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์

Lincoln University


   


 

Lincoln University หรือ มหาวิทยาลัยลินคอล์น ก่อตั้งขึ้นในปี 1854 ที่เมืองแคนเทอเบอรี ประเทศนิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยลินคอล์นเคยเป็นโรงเรียนสอนด้านการเกษตรมาก่อนเปิดสอนภายใต้ชื่อ Canterbury Agricultural College จนปี 1990 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Lincoln University โดยมีการปรับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ การสอน การวิจัย และความคิดสร้างสรรค์ ทางสถาบันเปิดสอนในหลากหลายหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาตรี นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับการประกอบอาชีพหลังเรียนจบอย่างรวดเร็ว

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอน

  • คณะธุรกิจการเกษตรและการพาณิชย์: บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการฟาร์ม การเงิน การตลาด และศึกษาคุณสมบัติ
  • คณะเกษตรและวิทยาศาสตร์: เกษตรศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สรีรวิทยาพืช ผลิตทุ่งเลี้ยงสัตว์ สัตวศาสตร์ ชีววิทยาระบบ สร้างแบบจำลองเชิงคำนวณ วิทยาศาสตร์อาหารและไวน์ กีฏวิทยา อาคารพยาธิวิทยาพืชป้องกันและ นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ และการ จัดการสัตว์ป่า วิวัฒนาการ อณูพันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ
  • คณะสิ่งแวดล้อม สังคม และการออกแบบ: ทรัพยากรธรรมชาติ และซับซ้อนระบบวิศวกรรม ออกแบบสิ่งแวดล้อม การวางแผนทรัพยากร ศึกษาขนส่ง ภูมิสถาปัตยกรรม เมารี และพื้นเมืองวางแผน และ พัฒนา การจัดการนันทนาการ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์การสื่อสารและการออกกำลังกาย

อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_University_(New_Zealand)ดูเพิ่มเติม http://www.lincoln.ac.nz/